--

Fractional Co2 Laser

ข้อปฏิบัติตัวก่อนทำ

  1. ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแดดอย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ก่อนรับการรักษาด้วยเลเซอร์
  2. แจ้งประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว
  3.  เช็ดเครื่องสำอางและล้างหน้าให้สะอาดก่อนเข้ารับการผ่าตัด