--

Mole Removal

Mole Removal

ไฝ (Mole) และ ขี้แมลงวัน (Fleck) เป็นความผิดปกติของเซลล์สร้างเม็ดสี เป็นเซลล์ผิวหนังที่ในชั้น ของหนังกาพร้า ทำหน้าที่สร้างเมด็ สีเมลานิลให้กับผิว เซลล์สร้างเม็ดสีผิวจึงเป็นตัวกำหนดว่าใครจะมีผิวขาวหรือผิวคล้ำซึ่งการมีไฝหรือขี้แมลงใหญ่เกินไปหรือขึ้น ผิดที่ ทำให้หลายคนหมดความมั่นใจในการพบปะผู้คน ซึ่งการจีไ้ ฝแบบธรรมดาทำให้เกิดรอยแผลเป็นได้ง่ายมาก โดยทางคลินิก Dr. Alex ได้เลือกใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานมาช่วยขจัดปัญหาของคนไข้ ซึ่งก็คือเครื่อง Fractional CO2 Laser
Fractional CO2 Laser คือเลเซอร์ที่ช่วยในการผลัดผิวใหม่และกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนขึ้นมา ด้วยเลเซอร์
ที่ปล่อยพลังงานลงไปถึง ชั้น หนังแท้ (Dermis) เมื่อแสงสัมผัสโดนผิวจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนขึ้น โดยระยะแรกที่ทำจะมีอาการบวมแดง ลอก ทาให้เซลล์เก่าจะแปรสภาพเป็นเซลล์ตาย และจะผลัดให้ตกสะเก็ด และหลุดออกไปภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ และมีการสร้างเซลล์ใหม่ผิวขึ้นมาทดแทนแล้วจะค่อยๆ ฟื้นฟูสภาพ ซี่ง การนำเอามาปรับใช้กับการจีไ้ฝ จะต้องเปลี่ยนหัวจี้้และพลังงานให้เหมาะสมตามประเภทของไฝ ขนาดของไฝ และสีของไฝด้วยเช่นกัน ซึ่ง การจีไ้ฝอาจจะมีเซลล์ โอกาสเกิดใหม่ได้ ซึ่ง อาจจะต้องมาทำซำ้ 2-3 ครั้ง ขึ้นไปเพื่อลบไฝหรือขี้แมลงวันออกอย่างถาวร ซึ่ง ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของไฝด้วย